Skip to content

Samverkan

Smart Textiles skapar resultat tillsammans med akademi, näringsliv, institut och politik. Vi är motorn för textila innovationer med en unik bredd – från grundforskning, prototypframtagning till kommersialisering av produkter.

Kännetecknande för Smart Textiles framgång är att det finns en tydlig målbild, att skapa förutsättningar för nya företag, nya arbetstillfällen och nya innovativa textila produkter. För att lyckas med det krävs att företag, forskare och andra aktörer samverkar fullt ut.

Samverkar dessa olika delar ges också möjlighet att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer och produkter på marknaden. Genom prototypframställning bidrar vi till nya perspektiv på textila uttryck som i grunden förändrar, fördjupar och breddar vår uppfattning om vad textil är. Vi skapar en arena mellan akademi, forskning och näringsliv med syftet att vara en internationellt ledande aktör inom textil förnyelse.

VINNOVAs stöd och förtroende för Smart Textiles genom Vinnväxt- satsningen har bidragit till att påskynda processen. Även det regionala stödet är mycket stark och offentliga aktörer är en del av innovationssystemet. De är viktiga i arbetet för att skapa synergieffekter utanför Sjuhäradsbygden.

Smart Textiles är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, RISE IVF, och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova,
Västra Götalandsregionen, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund och Stiftelsen Svensk Textilforskning. Smart Textiles finansieras även av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och andra forskningsfinansiärer.

Vår huvudsakliga målgrupp är akademi, näringsliv och offentlig sektor.