Skip to content

Science Park Borås och Smart Textiles välkomnar EU:s textila strategi

Science Park Borås och Smart Textiles välkomnar EU:s textila strategi

Innovationsmiljön antar utmaningarna

Science Park Borås har aktivt deltagit i arbetet med att ta fram den textila strategin som EU-kommissionen nu presenterat. Innovationsmiljön möter frågorna i strategin på flera olika sätt i arbetet med transformation av textil- och modebranschen. Med verksamhetsområdena textil, konsumtion och samhällsutveckling täcker vi in de flesta av de aspekter som strategin lyfter och ser fram emot att tillsammans med våra samarbetspartner axla utmaningarna framåt.

– EU-kommissionens textila strategi pekar med all tydlighet på vikten och möjligheterna med en cirkulär omställning av textil- och modebranschen, och understryker samtidigt relevansen i det jobb Science Park Borås bedriver för att stödja denna omställning, säger Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles, textilstrateg vid Science Park Borås och ansvarig för arbetet inom regeringsuppdraget Textile and Fashion 2030.

Välkommen förändring i syn på textilavfall

Sedan tidigare fanns det beslutade EU-kravet på utsortering av textilt avfall senast år 2025 och som en följd av detta förbud mot förbränning av avfallet. Nu tillkommer viktiga aspekter av avfallshanteringen, bland annat restriktioner vad gäller export av textilt avfall från EU. För Sverige handlar textilavfallet om 9.3 kg textilavfall per person och år. Det är en utmaning att hantera detta på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Idag bränns majoriteten även om fina insatser görs av ideella, offentliga och kommersiella aktörer och målet är att både få ner avfallsmängden och att ta tillvara det som ändå blir textilavfall. Textilstrategin innehåller viktiga delar för att ta tag i det textila avfallet.

Avfall hanteras mest effektivt uppströms

Producentansvarsutredningen i Sverige år 2020 pekade på behovet av att minska mängden ny fiber in i textil och modeindustrin och ställa krav på design och produktutformning som viktiga aspekter för att uppnå föreslagna mål i utredningen. Vi måste minska överproduktionen, förändra konsumtionen, öka spårbarheten, samla in och sortera i stor skala och öka såväl återanvändning som materialåtervinning.

– Som särskild utredare för producentansvar textil pekade jag bland annat på behovet av att kunna ställa hållbarhetskrav i designfasen samt att fler oönskade kemikalier måste bort från de textila flödena. Det finns mycket i den textila strategin som tyder på att nya steg nu tas på dessa områden och tillsammans med krav på att införa producentansvar i medlemsstater kan viktiga steg tas för en mer hållbar textil och modeindustri, säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås och regeringens utredare av producentansvar textil 2020.

Projekt som visar vägen

Affärsmodeller och efterfrågan från konsumenter i de nya cirkulära flödena är viktiga aspekter av omställningen till mer hållbara system. Innovationsmiljön i Borås arbetar med prototyper, tjänsteutveckling och utmanar de linjära affärsmodellerna. Vi visar att det går!

– Att arbeta med cirkulära designkriterier, incitament för cirkulära affärsmodeller, cirkulär upphandling och att skapa folkrörelser och bred uppslutning för att möjliggöra textilindustrins cirkulära transformation är alla viktiga inslag i strategin och som återfinns i Science Park Borås projektportfölj, i satsningar som Circular Business Toolkit, re:skills, Cirkulär kommun och F/ACT Movement, säger Adrian Zethraeus, projektledare vid Science Park Borås

Innovationsmiljön i Borås ser fram emot det fortsatta arbetet utifrån EU:s textilstrategi tillsammans med våra intressenter och partners regionalt, nationellt och internationellt.

Läs mer

Till EU:s textila strategi