Skip to content

Silvercertifiering nyckel till fortsatt framgång för Smart Textiles

Silvercertifiering nyckel till fortsatt framgång för Smart Textiles

Smart Textiles framgångssaga fortsätter. En godkänd klustercertifiering på silvernivå, enligt European Clusters Labelling Excellence Structure, är den senaste framgången att bocka av. Det är en viktig kvalitetssäkring utfärdad av EU-kommissionen som kommer att underlätta för ökad internationell samverkan.

Sedan Smart Textiles startade för femton år sedan har det som en gång var ett avgränsat projekt blivit till ett etablerat kluster, med målet att skapa en bättre värld genom systeminnovationer. I början låg fokus på dynamiska fibrer och elektroaktiva textilier, för att utveckla nästa generations produkter. I dag är Smart Textiles en erkänd innovationsmiljö, med på By Rum:s lista över Sveriges mäktigaste inom arkitektur och design, och en viktig del av Science Park Borås, vid Högskolan i Borås.

– Genom att vi blev certifierade på silvernivå har vi nu också med oss en viktig kvalitetsstämpel som garanterar att vi har hög spetskompetens och kvalitetsnivå i en internationell kontext, förklarar Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles och textilstrateg vid Science Park Borås.

– Om fem år tror vi att Smart Textiles är det starkaste textila klustret i Europa. Certifieringen är en av våra nycklar till en sådan framgång, det är en förutsättning för att ta den rollen, fortsätter hon.

Utvärderingen beskrev utvecklingsarbetet

Vägen hit har bland annat gått via att först vara ett klusterinitiativ och sedan bli ett etablerat kluster som nu är certifierad på en prestigefull silvernivå. Klusterutvärderingen bestod av 18 minimikriterier för att exempelvis visa hur sammansättningen av företagen i klustret ser ut, deras samarbeten med varandra, hur stor andel av samarbetena som är med offentlig sektor, och så vidare. Tre utvecklingsområden skulle identifieras, det blev strategiprocessen, samarbeten med klusterdeltagare samt organisationen avseende kunskaps- och kompetensutveckling.

– Genom att redovisa dessa punkter visade vi hur välutvecklat och moget klustret är och hur det har utvecklats över tid, konstaterar Susanne Nejderås.

Fakta

Nationella klusterorganisationer verkar som innovationsfrämjande aktörer genom EU-samarbetet i Europa samt globalt. Smart Textiles är kopplat till det textila styrkeområdet och är förankrat i Västra Götalands strategi för smart specialisering i Sverige och Europa samt internationellt.

Klustersamarbetet och sammankopplingen mellan kluster och andra organisationer, som exempelvis science parker, är från EU:s sida ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det finns ett antal klusterorganisationer i Sverige och ett nationellt utvecklingsarbete under ledning av Tillväxtverket, i nära myndighetssamverkan med Vinnova, för att stärka klusterutvecklingen i Sverige ännu mer. Under 2021 etablerades den nya klusterföreningen Clusters of Sweden i syfte att samla det svenska klusterlandskapet, Smart Textiles är en av grundarna.

Totalt sett inom EU är ungefär 1200 kluster bronscertifierade, ungefär 150 är silvercertifierade och ungefär 100 har certifieringen guld. Certifieringarna gäller i två år och behöver förnyas kontinuerligt.

Smart Textiles vid Science Park Borås är Sveriges enda textila kluster.

Läs mer

Om European Clusters Labelling Excellence Structure
Om Smart Textiles
Om Clusters of Sweden

Text: Anna Kjellsson
Bild: European Cluster Labelling Excellence Structure