STP4 Polymerbaserade filter för rening av ozon

Företag: Scandfilter AB
Projektledare: Thomas Karlsson
Projekttid: 2008-06-09 – 2009-12-31

Beskrivning:
Sverige har ett miljö kvalitetsmål som kallas “Frisk Luft”. Målsättningen för detta mål är “Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. För att uppfylla detta mål har man satt upp gränsvärden för luftföroreningar.

Dessa gränsvärden övervakas kontinuerligt av våra kommuner runt om i landet. Varje år görs en sammanställning av mätresultaten av IVL Svenska Miljöinstitutet, samt en värdering hur vi ligger till avseende målen för frisk luft. De gränsvärden som vi har svårast att klara av är partiklar, kväveoxid samt Ozon. I en undersökning gjord av University of Texas [1], har man kunnat påvisa att vissa polymerbaserade filter har en stark reduktion av ozonhalten (20-40 %). Denna effekt ser man inte på andra typer av filtermaterial.