Förstudien syftar till att utvärdera om ull material kan utvecklas till ett trycksårsförebyggande hjälpmedel.