ST-178 Etablera närodlad textil

Företag: BioInnovation

Behovet av textilfibrer växer – till år 2050 förväntas en tredubbling. Förklaringen finns i urbaniseringen och en växande medelklass. Produktionen av oljebaserade textilfibrer och bomullsfibrer har redan nått sin topp och belastar dessutom miljön på olika sätt. Därför undersöks i det här projektet om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil.

Projektet är ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Det ska göras dels genom att på en övergripande nivå skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, dels genom att ta fram enskilda exempel som proof-of-concept. För projektet som helhet är målen att illustrera global marknadspotential och att etablera kunskap för ökad innovationsförmåga.