ST-149 Ytmodifiering av textilt filtermaterial, för effektiv partikelavskiljning

Företag: Vokes Air

Beskrivning: 
Sett ur en livscykelkostnads (LCC) perspektiv så står energiförbrukningen för 75 % av kostnaden för ett luftfilter idag under driftsskedet. Energiförbrukningen kommer av det luftmotstånd som filtret ger. Projektets syfte är att minska energiförbrukningen (luftmotståndet) och därmed få en lägre LCC och en minskad miljöpåverkan.