ST-112 Testmetod för fuktgenomsläpp

Företag: AB Ludvig Svensson
Projektledare: Hans Andersson

Beskrivning:
AB Ludvig Svensson utvecklar, tillverkar och säljer vävar för användning i växthus för storskalig odling, och är världsledande inom sin bransch. En viktig egenskap för sådana vävar är att kunna släppa igenom den överskottsfukt som plantor och jord genererar i växthuset. För en effektiv produktutveckling av nya innovativa vävprodukter är det därför väsentligt att kunna mäta denna egenskap. Ett stort antal etablerade metoder finns redan för mätning av fuktgenomsläpplighet genom olika typer av material. Dock saknas en metod som är lämplig för de speciella omständigheter och fukttransportmekanismer som råder för vävar i ett växthus. Av detta skäl startades ett samarbetsprojekt mellan AB Ludvig Svensson och Swerea IVF som syftar till att utveckla en mätmetod som är specialanpassad för mätning av växthusvävars fukttransportegenskaper under realistiska förhållanden.

Resultat:
Målsättning med projektet var att förbättra metoden för fuktgenomsläpp genom växthusväv med avseende på repeterbarhet som tidigare tagits fram av Swerea IVF åt AB Ludvig Svensson. Metoden inkluderar, till skillnad från befintliga mätmetoder i branschen, utöver ångtransport även kapillärtransport genom växthusväven av kondenserad fukt. Detta innebär att metoden mycket bättre efterliknar verkliga förhållanden vilket leder till ett effektivare utvecklingsarbetet på AB Ludvig Svensson genom minskat behov av fältförsök. Resultatet av projektet är mycket positivt utifrån AB Ludvig Svenssons synvinkel. Det finns nu en mätmetod med bra repeterbarhet som vi redan har börjat använda i vårt produktutvecklingsarbete och de lärdomar vi har fått under projektets gång kommer vi ha stor nytta av i kommande års lanseringar av nya produkter, vilket kommer att stärka vår konkurrenskraft på marknaden. Detta hade aldrig uppnåtts utan stödet från Smart textiles.